Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - foto produkty

1 Platnosť
Pre obchodný vzťah medzi spoločnosťou Martin Littmann - Štúdio Škerák , Krajná 76, 931 01 Šamorín, IČO: 40014053, vedený na Okresnom úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 102-29546 (ďalej len Štúdio Škerák) a objednávateľom platia výhradne nasledujúce obchodné podmienky v znení ako sú uvedené na Internete v čase objednávania.

2 Objednávka
Objednávka sa považuje za záväznú po úhrade zálohovej faktúry, ktorú zašle Štúdio Škerák objednávateľovi. Minimálna hodnota objednávky je stanovená na 20E mimo poštovného a balného. Objednávky s nižšou hodnotou budú automaticky stornované.

3 Ceny
Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú na webovej stránke uvedené v deň vytvorenia objednávky. V cene nie je zarátané poštovné a balné. To sa účtuje samostatne na základe veľkosti a objemnosti objednávky. Výška poštovného a balného bude objednávateľovi určená v zálohovej faktúre. Pokiaľ si klient objedná fotografie len v digitálnej podobe a zaslanie na email, cena tejto služby je 20E - je to jednorazový poplatok za všetky vybrané fotografie jedného dieťaťa. Ak sme Vám fotili viac detí, prípadne Vaše dieťa na viacerých akciách, účtuje sa cena plus 10E sa za každé ďalšie dieťa, prípadne fotografie z každej akcie.

4 Základné pravidlo foto e-shopu
Objednávateľ si môže objednať výlučne len fotografie svojho dieťaťa /svojich detí, prípadne fotografie, na ktorých sa jeho dieťa / deti nachádzajú. V prípade, že si objednávateľ objedná fotografie iných detí, bude objednávka automaticky stornovaná.

5 Storno objednávky
Zmena a storno objednávky po potvrdení dodávateľom (Štúdio Škerák) a zaplatení zálohovej faktúry je vylúčená, nakoľko fotografie a fotoprodukty sa vyrábajú na mieru pre klienta. 

6 Dodanie, odoslanie
Vyrobený tovar je možné si vyzdvihnúť osobne v Štúdiu Škerák alebo bude za príslušný doplatok zaslaný doporučenou poštou. Adresy prevádzky: ŠAMORÍN - Krajná 724/76.
Ak ste si objednali zaslanie fotografií mailom, tieto Vám budú zaslané cez www.uschovna.cz alebo www.pixieset.com. Príde Vám link, kde po jeho kliknutí budete mať možnosť si fotografie stiahnuť. Ak máte gmail konto, mail s linkom Vám môže zbehnúť do spam pošty. Treba si ju skontrolovať. Fotografie budú na uschovna.cz uložené 14 dní. Ak si ich v danej lehote nestihnete stiahnuť, náklady spojené s predĺžením platnosti linku znášate Vy. Ak si vyžiadate opätovné zaslanie fotografií, táto služba je spoplatnená sumou 5E.

7 Platba
Platba za objednávku je výlučne možná len vopred na základe zálohovej faktúry.

8 Záruka
Tovar je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho vyvolania a spracovania fotografie. Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé a viditeľné vady bezodkladne po obdržaní tovaru, najneskôr však do troch pracovných dní od obdržania. Neskoršie uplatnenie reklamácie nie je možné. Pri oprávnených reklamáciách má Štúdio Škerák najskôr právo na náhradnú dodávku tovaru. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie objednávky, prípadne zníženie ceny. Pri takomto zrušení je objednávateľ povinný vrátiť celý tovar. V opačnom prípade nebude možné vrátenie peňazí. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva.   

9 Ručenie
Štúdio Škerák ručí za škody na tovare samotnom len do odoslania objednávky. Štúdio Škerák neručí za poškodenie alebo stratu objednávky počas transportu balíka prostredníctvom slovenskej pošty. 

10 Prevzatie tovaru
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, je kupukúci povinný bezodkladne o tom informovať Štúdio Škerák. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, je Štúdio Škerák oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

11 Záverečné ustanovenia

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01  Trnava 1.

Všetky spory, ktoré vzniknú z týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne slovenské súdy. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Prípadné spory možno riešiť aj mimosúdnou cestou. V tomto prípade je spotrebiteľ je oprávnený kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov kde spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho shop.detskafotografka.sk a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Uskutočnením registrácie ako aj poslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, bol informovaný o možnostiach odstúpiť od zmluvy aj o všetkých skutočnostiach uvádzaných v § 3 ods. 1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania sa v zmysle § 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 1. 2022.